Søknad

Informasjon om søkeprosessen

Bømlo kommune har ansvar for å tilby utleige- og omsorgsbustader til aktuelle brukargrupper, som av ulike grunnar har behov for slik bustad, og som fyller kommunen sine retningsgjevande kriteriar.

Ved behov for kommunal utleigebustad eller trygde- og omsorgsbustad, skal søknadsskjema sendast til Bømlo kommune.

 

Trygde og omsorgsbustad (søknadsskjema)

Kommunal utleigebustad (søknadsskjema)  

   

Bømlo kommune v/ tenestekontoret for helse- og omsorgstenester mottek søknaden, og gjer vedtak om kven som får rett til kommunal utlege- eller omsorgsbustad. Har du spørsmål som søknad? 
Ta kontakt med Tenestekontoret - tlf 53 42 34 70

 

BKE har all kontakt med leigetakar om leigeforholdet og følgjer opp alle praktiske og økonomiske forhold i tilknytning til dette:

 

Meir informasjon om søknadskjema,  søkekriterier og kontaktpersonar finn du på Bømlo kommune sine nettsider. 

Informasjon om kommunale bustader

Informasjon om trygde- og omsorgsbustadar 

Informasjon om bustad og bustøtte