Næringseigedom

Hollundsdalen

BKE eig ein større næringseigedom i Hollundsdalen, som husar kommunen si drifts- og samferdsleavdeling.

 

Kommunen har med dette samla drift- og vedlikehalds avdelinga samt  samferdselsavdelinga i eit teneleg bygg og med godt eigna uteområde, som gjev trivsel for arbeidstakarane ved avdelinga og ei god plattform for utøving av desse viktige, kommunale tenestene.