Utleige- og omsorgsbustadar

BKE eig og disponerer 155 ulike kommunale utleige bustadar samt trygde- og omsorgsbustadar.

Bustadane varierer i storleik,  alt frå einebustadar til mindre leilegheiter eller eigedomar med fleire bueiningar.

Dei kommunale utleigebustadane er plasserte på sentrale stadar i kommunen.

Trygde- og omsorgsbustadane er i all hovudsak lokaliserte i Bremnesområdet og på Søre Bømlo.